Provozovatelem webu a internetového obchodu www.thrillpark.cz (dále jen "prodávající ") je společnost:

Thrilling Ventures s.r.o.
Se sídlem:
Praha - Vinohrady, Korunní 2569/108, PSČ 101 00,
IČ: 06083595,
DIČ: CZ06083595.
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp.zn. 275824 C
Tel.+420 774 413 313
Email: thrillparkprague@gmail.com
/dále jen "prodavajíci /


Provozovna: Thrill Park, Provaznická 11, Praha 110 00.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. ÚVODNÍ ÚSTANOVENÍ

1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb prodávajícího (dále rovněž „Podmínky“) upravují smluvní vztahy a veškeré vztahy, v jejichž rámci bylo na Podmínky odkázáno, mezi prodávajícím a fyzickými osobami, které jsou v závazkovém či obdobném vztahu k prodávajícímu v postavení kupujícího, odběratele zboží, výrobků, či služeb či osoby činící úkony směřující k vytvoření závazkového vztahu s prodávajícím (dále jen „kupující“) prostřednictvím: (i) internetového obchodu prodávajícího; a nebo (ii) prostřednictvím komunikace s oprávněnými zástupci prodávajícího na kterékoliv z provozoven prodávajícího.

Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://www.thrillpark.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní THRILL PARK“).

1.2 Podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží či služby od prodávajícího, je právnickou osobou či fyzickou osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3 Pokud se v těchto Podmínkách hovoří o zboží, mají tyto Podmínky na mysli dárkové poukazy (vouchery), které prodávající prodává prostřednictvím své webové stránky a na svých provozovnách, jakož i další upomínkové předměty, nabízené prodávajícím na svých provozovnách.

Pokud se v těchto Podmínkách hovoří o službách, mají Podmínky na mysli provozování zábavních atrakcí, které prodávající provozuje ve své provozovně a jejichž rezervace nabízí prostřednictvím své webové stránky.

Pokud se v těchto Podmínkách hovoří o kupní smlouvě, mají tyto Podmínky na mysli: (i) kupní smlouvu na dárkové poukazy (vouchery) a další upomínkové předměty, které prodávající prodává prostřednictvím své webové stránky a na svých provozovnách.

1.4 Ustanovení odchylná od Podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními Podmínek.

1.5 Ustanovení Podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, nedohodnou-li se kupující a prodávající jinak.

1.6 Znění Podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Společnost si tímto vyhrazuje právo změnit a/nebo aktualizovat znění Podmínek a to zveřejněním aktuálního znění Podmínek na webových stránkách Společnosti www.thrillpark.cz. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.

2. REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

2.1 Na základě vyplnění nezbytných údajů a informací v registračním formuláři rezervačního systému prodávajícího na webové stránce prodávajícího může kupující provádět objednávání zboží a služeb (dále jen „registrační formulář“).

2.2 Při vyplňování registračního formuláře na webové stránce prodávajícího a při objednávání zboží a služeb je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v registračním formuláři je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v registračním formuláři a při objednávání zboží a služeb jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3 Kupující bere na vědomí, že registrační formulář ve webovém rozhraní THRILL PARK nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího (např. údržba a servis rezervačního systému), popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob (například provozovatel platební brány, atd.).

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY / REZERVACE SLUŽBY

3.1 Veškerá prezentace zboží a služeb umístěná ve webovém rozhraní THRILL PARK je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží či služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 zákona č.89/2012 Sb., nový občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“) se nepoužije. Přístup na webové rozhraní THRILL PARK a používání služeb a odkazů na těchto stránkách uváděných jsou na výlučném uvážení a odpovědnost kupujícího.

3.2 Webové rozhraní THRILL PARK obsahuje informace o zboží a službách, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a služeb a souvisejících nákladů. Ceny zboží a služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků.

Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní THRILL PARK. Tyto informace jsou závazné s výjimkou zjevné chyby.

Ceny za služby se mohou lišit v závislosti na datu, zvolené službě (zážitku), konkrétním času dané rezervace služby a rovněž v závislosti na počtu osob. Konkrétní cena je uvedena v rezervačním systému na webovém rozhraní THRILL PARK a k nahlédnutí ve všech provozovnách prodávajícího. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3 Webové rozhraní THRILL PARK obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží/poskytnutím služeb. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží/poskytnutím služeb uvedené ve webovém rozhraní THRILL PARK platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4 Pro objednání zboží/rezervaci služby vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní THRILL PARK. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

(a) objednávaném zboží/službě (specifikace, termín rezervace, specifikace času, specifikace provozovny, atd.);

(b) způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží; a

(c) informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko na konci formuláře označené zpravidla "ODESLAT" nebo "OBJEDNAT". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Pokud nebude kupujícímu doručeno potvrzení a objednávky na elektronickou adresu kupujícího do 3 hodin od provedení objednávky, je kupující povinen kontaktovat prodávajícího a požádat jej o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Ustanovení článku 14.2 níže tímto není dotčeno.

3.8 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory, atd.) si hradí kupující sám.

3.9 Při objednání dárkového voucheru je kupující oprávněn si tento dárkový voucher objednat buď v elektronické podobě (obdrží dárkový voucher ve formátu PDF s unikátním rezervačním kódem, který se vyplní do rezervačního formuláře v okamžiku uplatnění dárkového voucheru. V případě, že kupující projeví zájem o koupi dárkového voucheru v papírové podobě, je povinen tak učinit pouze na provozovně prodávajícího, popřípadě požádat o zaslání dárkového voucheru v papírové podobě telefonicky či emailem zaslaným prodávajícímu.

3.10 V případě, že kupující zarezervuje příslušnou službu (zážitek) ve zvoleném čase/zvolené provozovně prodávajícího/se zvoleným počtem hráčů a následně na základě rozhodnutí kupujícího dojde ke změně počtu hráčů/ změně zvolené hry/změně zvoleného termínu (v důsledku čehož dojde ke snížení konečné ceny kupní ceny v daném případě), případný přeplatek vzniklý na straně kupujícího se kupujícímu nevrací.

3.11 V případě, že kupující zarezervuje příslušnou službu (zážitek) ve zvoleném čase/zvolené provozovně/se zvoleným počtem hráčů a následně na základě rozhodnutí kupujícího či kohokoliv v jeho týmu dojde ke změně počtu hráčů/ změně zvolené hry/změně zvoleného termínu (v důsledku čehož dojde ke zvýšení konečné ceny kupní ceny v daném případě), kupující je povinen vzniklý nedoplatek prodávajícímu uhradit, a to v hotovosti před zahájením příslušné hry.

3.12 V případě zarezervování termínu pro příslušnou službu (zážitek) na rezervačním systému prodávajícího je kupující si povinen zaplatit službu na místě v hotovosti anebo platební kartou. V případě objednání služby dárkového poukazu (voucher) je kupující povinen uhradit celou částku skrz bankovní převod.

3.13 Kupující je povinen dostavit se do provozovny prodávajícího na místo konání zvolené služby (hry) uvedené v informativním mailu/SMS zaslaném prodávajícím.

3.14 Pozdní příchody na rezervovanou službu (déle než 5 min po rezervovaném termínu) nejsou přípustné. V případě zpoždění kupujícího delším než 15 minut po termínu zahájení příslušné služby (hry) začíná běžet čas nezbytný k absolvování zážiteku bez ohledu na přítomnost účastníka a bez nároku na vrácení kupní ceny či její části. V případě, že účastník má zpoždění, může mu být umožněn vstup na zážitek v náhradním termínu dle časových možností, nebo s následující skupinou, vše na základě výlučného uvážení recepční či vedení Společnosti.

3.15 Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit jakoukoliv rezervaci a navrhnout náhradní termín.

4. DÁRKOVÉ POUKAZY (VOUCHERY)

4.1 Dárkové poukazy (vouchery) prodávajícího vystavené a prodávané prodávajícím jsou poukázkou na doručitele ve smyslu ustanovení § 1939 NOZ. Dárkovým poukazem je kupující, který dárkový poukaz předloží na provozovně prodávajícího, oprávněn k absolvování vybraného zážitku spolu s příslušným počtem osob - předem stanoveno dárkovým poukazem.

4.2 Není-li na dárkovém poukazu uvedeno jinak, dárkový poukaz platí po dobu šesti měsíců ode dne vystavení.

4.3 Dárkový poukaz nelze kombinovat s jakýmikoliv dalšími slevami či akcemi vyhlášenými prodávajícím.

5. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1 Cenu zboží/služeb a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a) v případě osobního odběru objednávky/ osobní návštěvy a využití služby kupujícím v kterékoliv z provozoven prodávajícího;


 v hotovosti v provozovně prodávajícího;
 bezhotovostně platební kartou v provozovně prodávajícího ;
 v případě doručení objednávky (dárkového poukazu) prostřednictvím přepravce v hotovosti na dobírku (objednávky dárkového poukazu) v místě určeném kupujícím v objednávce;

b) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.: 4755596349/0800, vedený u společnosti Česká spořitelna, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);

5.2 Společně s kupní cenou je kupující (v případě objednávky dárkového poukazu) povinen zaplatit prodávajícímu také případné náklady spojené s balením a náklady dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

5.3 V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do tří (3) dnů od uzavření kupní smlouvy.

5.4 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Objednávka je zpracována až po připsání příslušné částky na účet prodávajícho.

5.5 Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

5.6 Případné slevy z ceny zboží/služeb poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze slevy vzájemně kombinovat.

5.7 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu/potvrzení. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. V případě doručení prostřednictvím přepravce vystaví prodávající daňový doklad – fakturu/potvrzení po obdržení objednávky a přiloží ho ke zboží. V případě doručení prostřednictvím osobního odběru v provozovně prodávajícího vystaví prodávající daňový doklad – fakturu/potvrzení po uhrazení ceny zboží a předá ho společně se zbožím.

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

6.1 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 NOZ, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží/služeb, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

6.2 Nejedná-li se o případ uvedený v článku 6.1 Podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 NOZ právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené shora. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu Podmínek.

Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího (THRILL PARK, Thrilling Ventures s.r.o., Provaznická 11 , Praha 1) či na adresu elektronické pošty prodávajícího thrillparkprague@.gmail.com.

6.3 Kupující má právo od smlouvy odstoupit v plném rozsahu i částečně, vrácením části zboží.

6.4 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle článku 6.2 Podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6.5 V případě odstoupení od smlouvy dle článku 6.2 Podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal (nedohodnou-li se na jiném způsobu vrácení peněžních prostředků). Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

6.6 Nárok na náhradu újmy vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.7 V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 NOZ právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

8. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

8.1 V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

8.2 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

8.3 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

8.4 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

8.5 Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

9. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

9.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 NOZ a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

9.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;

b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;

c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;

d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a

e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

9.3 Ustanovení uvedená v článku 9.2 Podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

9.4 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

9.5 Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny THRILL PARK, Thrilling Ventures s.r.o., Provaznická 11 , Praha 1. V případě osobního odběru na některé z provozoven prodávajícího potom přímo na této provozovně.

9.6 Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

10. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

10.1 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží nabízenému prodávajícím zaplacením celé kupní ceny zboží.

10.2 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) NOZ.

10.3 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

10.4 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

10.5 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 NOZ.

11. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ a UKLÁDÁNÍ COOKIES

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Tyto internetové stránky používají soubory cookies s cílem lépe reagovat na potřeby jednotlivých uživatelů a zajistit efektivní fungování. Abychom vám mohli poskytnout lepší a osobnější služby, potřebujeme si zapamatovat a uložit informace o tom, jak naše internetové stránky používáte. Tyto údaje se získávají pomocí malých textových souborů, tzv. cookies, které obsahují malé množství informací a prostřednictvím internetového serveru jsou ukládány do vašeho počítače nebo jiného zařízení. Váš internetový prohlížeč pak při každé následující návštěvě dané internetové stránky posílá soubory cookie zpět na tuto stránku, díky čemuž vás internetová stránka rozpozná a vzpomene si například na vaše uživatelské preference.

Podrobnější informace o souborech cookie a jejich fungování naleznete na internetové stránce http://www.aboutcookies.org/. Kdykoliv navštívíte tyto internetové stránky, prostřednictvím souborů cookies nebo jiných technologií může docházet ke shromažďování informací. Návštěvou těchto internetových stránek souhlasíte s používáním souborů cookie, jak je popsáno v tomto oznámení.

Jaké soubory cookie používáme a proč?

Mezi soubory cookie, které používáme, patří tzv. nezbytně nutné cookies, které vám umožňují procházet naše internetové stránky a využívat jejich funkce. Používáme rovněž tzv. funkční cookies, které uchovávají informace o vašich volbách při procházení internetových stránek a umožní nám tyto internetové stránky přizpůsobit jednotlivým uživatelům. V souboru cookie můžeme například uložit váš jazyk nebo vaši geografickou polohu či fakt, že jste vyplnili naši anketu. Všechny tyto údaje jsou zpravidla anonymní a nejsou používány k jiným účelům.

Jak my, tak poskytovatelé našich služeb rovněž využíváme analytické služby, které nám pomáhají zjistit, do jaké míry je obsah našich internetových stránek efektivní a o co konkrétně se uživatelé zajímají, na základě čehož můžeme fungování svých internetových stránek následně zdokonalit. Kromě toho využíváme tzv. výkonové cookies, které monitorují, kolik jednotlivých uživatelů naše internetové stránky navštěvuje a jak často.

Tyto údaje používáme výhradně pro statistické účely a neslouží nám k identifikaci konkrétních uživatelů. Tyto internetové stránky nepoužívají tzv. targeting cookies, které se využívají pro poskytování cílené reklamy jednotlivým návštěvníkům internetových stránek.

Jak můžete kontrolovat soubory cookie?

Jak je popsáno výše, návštěvou těchto internetových stránek souhlasíte s tím, že do vašeho počítače nebo zařízení mohou být umístěny soubory cookie. Tyto soubory však můžete kontrolovat a spravovat několika způsoby. Vezměte prosím na vědomí, že odstranění nebo blokování souborů cookie může ovlivnit vaši uživatelskou zkušenost, a je možné, že nebudete mít úplný přístup k některým oblastem našich internetových stránek.

Kontrola souborů cookie pomocí internetových prohlížečů Pomocí většiny internetových vyhledávačů můžete zkontrolovat, jaké soubory cookie máte uloženy, a případně můžete jednotlivé soubory cookie vymazat. Rovněž je možné blokovat ukládání souborů cookie z určitých či všech internetových stránek. Uvědomte si však, že pokud všechny soubory cookie odstraníte, vymažete kompletně svá osobní nastavení, a to včetně preferencí zakazujících používání souborů cookie, poněvadž i tato volba vyžaduje nastavení tzv. opt-out cookie.

Více informací o tom, jak můžete nastavit svůj internetový prohlížeč tak, aby byly soubory cookie blokovány či filtrovány, naleznete na http://www.cookiecentral.com/faq/.

Nastavení tzv. analytických cookies

Můžete zamezit tomu, aby vaše anonymní prohlížení internetových stránek bylo ukládáno do analytických souborů cookie. Pro své potřeby využíváme služeb Google Analytics.

Potřebujete-li zjistit více informací o zásadách ochrany osobních údajů těchto společností, nebo pokud chcete zakázat používání jejich analytických souborů cookie, klikněte na následující odkazy: Google Analytics: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Nastavení místních sdílených objektů nebo tzv. flash cookies

Místní sdílený objekt či tzv. flash cookies fungují obdobně jako ostatní soubory cookie, mohou však navíc uchovávat další typy údajů. Tyto soubory cookie nelze spravovat pomocí výše uvedených mechanismů. Některé části našich internetových stránek používají tyto cookies k uložení vhodného nastavení vašeho multimediálního přehrávače – bez těchto cookies nemusí fungovat správné přehrávání některých videí. Tyto soubory cookie lze spravovat manuálně na internetové stránce Adobe.

Tlačítka sociálních sítí

Naše internetové stránky obsahují tlačítka sociálních sítí, díky nimž můžete tyto internetové stránky sdílet nebo ukládat je do záložek. Tato tlačítka odkazují na internetové stránky třetích stran – sociálních médií – kde se načítají údaje o vašich aktivitách na internetu včetně našich internetových stránek. Pročtěte si prosím podmínky užívání a zásady ochrany soukromí internetových stránek těchto sociálních médií, abyste přesně porozuměli tomu, jak tato média využívají vaše údaje, a zjistili, jak můžete zamezit ukládání těchto údajů nebo jak je můžete vymazat.

Externí webové služby

Pro zobrazení obsahu na našich internetových stránkách někdy využíváme externích webových služeb. Jedná se například o zobrazení obrázků, přehrávání videí či provádění anket. Protože naše internetové stránky obsahují tlačítka sociálních sítí, nejsme schopni těmto internetovým stránkám či externím doménám zabránit, aby shromažďovaly údaje o tom, jak využíváte vložený obsah na našich internetových stránkách.

12. BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

12.1 Nezbytnou podmínkou účasti kupujícího v jakékoliv službě (zážitku) provozované prodávajícím je bezpodmínečné dodržování všech bezpečnostních a provozních pravidel, a to nejen kupujícím, ale všemi účastníky, kteří vstoupí do smluvního vztahu se Společností na základě jejich uskutečněné rezervace příslušného zážitku učiněné kupujícím, či kteroukoliv třetí osobou na základě dohody či pokynu kupujícího či rezervace učiněné ve prospěch kupujícího (dále též jako “účastník”). Účastník tímto souhlasí, že pokud nebude dodržovat bezpečnostní a provozní pravidla a pokyny operátora příslušného zážitku, může být vyloučen z provozovny prodávajícího na základ rozhodnutí operátora či vedení Společnosti bez nároku na vrácení uhrazené kupní ceny či její části.

12.2 Před vstupem do příslušné atrakce, je účastník povinen podepsat prohlášení potvrzující skutečnost, že byl seznámen se všemi bezpečnostními a provozními pravidly a zavazuje se je dodržovat (“prohlášení účastníka”). Bez podpisu prohlášení účastníka nebude možné příslušného účastníka vpustit do rezervované atrakce (bez nároku na vrácení uhrazené kupní ceny či její části).

12.3 Účastník se účastní vybraného zážitku na vlastní nebezpečí a odpovědnost.

12.4 Zábavní atrakce provozované prodávajícím obsahují napínavé a do určité míry stresující či lekavé prvky a situace. Tyto prvky a situace jsou součástí hry a daného příběhu a žádný z účastníků se v průběhu trvání únikové hry nedostane do skutečně nebezpečné situace. V průběhu trvání každé únikové hry budou účastníci vizuálně a akusticky monitorováni zkušeným operátorem dané hry, a to prostřednictvím odposlechů a video přenosů z dané hry. Tyto nahrávky jsou Společností ukládány po dobu 2 týdnů a následně automaticky smazány. Tyto nahrávky mohou být Společností využity pouze z důvodů ochrany zdraví, bezpečnosti a majetku a nejsou jakkoliv následně využívány k jakýmkoliv jiným účelům.

12.5 Provozovna prodávajícího je monitorována průmyslovými kamerami. Tyto nahrávky jsou prodávajícím ukládány po dobu 2 týdnů a následně automaticky smazány. Tyto nahrávky mohou být Společností využity pouze z důvodů ochrany zdraví, bezpečnosti a majetku a nejsou jakkoliv následně využívány k jakýmkoliv jiným účelům. Tyto záznamy nejsou v žádném případě poskytovány jakékoliv třetí osobě a přístup k těmto záznamům má pouze vedení Společnosti.

12.6 Pokud by měl jakýkoliv účastník problémy s jakýmkoliv typem srdečního onemocnění či jiným obdobným onemocněním (například epilepsie), tento účastník by měl tuto skutečnost sdělit operátorovi dané únikové hry a zvážit svou účast ve hře s ohledem na svůj zdravotní stav a možné komplikace z toho vyplývající. Vždy platí, že každý účastník se účastní únikové hry na základě vlastního rozhodnutí a na vlastní nebezpečí.

12.7 Jakýkoliv z účastníků, který se v průběhu trvání zážitku bude chovat neukázněně a/nebo bude kazit ostatním účastníkům jejich zážitek ze hry či jakkoliv jinak omezovat ostatní účastníky v průběhu trvání hry, může být vyloučen na základě rozhodnutí operátora, a to bez nároku na vrácení uhrazené kupní ceny či její části. Pokud bude jakýkoliv účastník úmyslně poškozovat vybavení a/nebo zařízení únikové hry, odpovídá za způsobenou újmu a bude ze hry vyloučen na základě rozhodnutí operátora, a to bez nároku na vrácení uhrazeného kupní ceny či její části. Společnost akceptuje ojedinělé a výjimečné poškození vybavení a zařízení v rámci běžného opotřebení.

12.8 Pokud bude jakýkoliv účastník jevit známky opilosti či intoxikace jakoukoliv návykovou látkou, nebude vpuštěn do kterékoliv z provozoven prodávajícího, a to na základě rozhodnutí operátora či vedení Společnosti. Dále platí, že Společnosti si vyhrazuje právo odmítnout vstup komukoliv, kdo se na základě uvážení operátora či vedení Společnosti bude jevit nezpůsobilým absolvovat únikovou hru ze zdravotních / bezpečnostních / operativních důvodů.

12.9 Účastníkům není povoleno vstupovat do z provozovny prodávajícího jakýmikoliv zbraněmi či jinými nebezpečnými předměty, které jsou způsobilé ohrozit zdraví či bezpečnost jiných účastníků či zaměstnanců Společnosti. V kterékoliv z provozoven prodávajícího či v jejich bezprostřední blízkosti je striktně zakázáno kouřit. Účastník může být z bezpečnostních důvodů požádán o předložení obsahu svých osobních zavazadel za účelem prohlídky, zda neobsahují zbraně či jakékoliv shora uvedené nebezpečné předměty či zbraně způsobilé ohrozit bezpečnost a zdraví zaměstnanců Společnosti či jiných účastníků.

12.10 Účastníci jsou povinni si uschovat své osobní předměty a jakékoliv cennosti v uzamykatelných boxech umístěných na recepci provozovny. Společnost neodpovídá za újmu za ztrátu či odcizení osobních věcí či cenností, které nebudou umístěny v uzamykatelných boxech.

12.11 Účast v únikové hře není doporučena osobám mladším 15let. Účastníci mladší než 15 let musí být v průběhu celého trvání hry doprovázeny rodičem nebo jiným zletilým zástupcem nezletilého účastníka.

13. PRAVIDLA POŘIZOVÁNÍ AUDIOVIZUÁLNÍCH ZÁZNAMŮ

13.1 Jakékoliv focení či pořizování jiných audiovizuálních záznam

ů v kterékoliv atrakci prodávajícího je přísně zakázáno. Rovněž je zakázáno v atrakcích používání mobilních telefonů, tabletů a jiné výpočetní techniky. Porušení tohoto zákazu se trestá okamžitým ukončením hry bez nároku na vrácení kupní ceny či její části.

14. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

14.1 V průběhu poskytování svých služeb bude prodávající maximálně usilovat o naplnění očekávání a splnění všech přání kupujícího a všech účastníků. V každém případě však platí, že prodávající nebude odpovědný za výpadky či neschopnost poskytovat své služby a plnit své závazky v případech výskytu “vyšší moci”, které prodávající nemohl očekávat ani jim rozumně předcházet, zejména (nikoliv výhradně) záplavy, požár, přírodní pohroma, stávky, válka, teroristický útok, povstání, atd.).

14.2 Prodávající není odpovědný za jakékoliv prodlení či výpadky provozu na webových stránkách způsobené případy “vyšší moci”, stejně tak jako výpadku telekomunikačních služeb, výpadků IT sítě či souvisejících záležitostí. Stejně tak není prodávající odpovědný za nefunkčnost/nesprávné nastavení elektronické adresy kupujícího, na kterou je doručováno potvrzení objednávky dle článku 3.5 těchto Podmínek.

14.3 Webové stránky prodávajícího mohou obsahovat odkazy na zdroje a informace třetích subjektů a jejich webových stránek. Tyto odkazy mohou být používány na základě volného uvážení uživatelů webových stránek prodávajícího, v žádném případě však neimplikují jakýkoliv souhlas či názor prodávajícího s obsahem těchto stránek, stejně tak jako jiných informací či reklamních banner a odkazů použitých na těchto stránkách třetích osob.

14.4 Prodávající není odpovědný za jakoukoliv újmu, ušlý zisk či náklady vzniklé v souvislosti s používáním webových stránek prodávajícího a/nebo s nemožností jejich dočasného použití.

14.5 Prodávající není odpovědný za činnost a případné výpadky či omezení bankovních systémů obsluhujících platební systémy a platební brány napojené na rezervační systém prodávajícího.

14.6 V jakémkoliv případě vzniku odpovědnosti prodávajícího vůči kupujícímu je výše odpovědnosti prodávajícího omezena výší kupní ceny uhrazené kupujícím za zboží zakoupených kupujícím/použití služeb nabízených prodávajícím.

15. DORUČOVÁNÍ

15.1 Kupujícímu je v případě zakoupení dárkového poukazu (voucheru) doručováno zboží na elektronickou adresu kupujícího po přijetí platby. Na vyžádání je možné vyzvednout zakoupený poukaz na provozovně prodávajícího.

15.2 Kupujíjícímu nevznikají žádné další náklady související s doručováním.

16. Podmínky ochrany osobních údajů

Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Jakub Lexa jednatel společnosti Thrilling Ventures s.r.o. se sídlem Praha - Vinohrady, Korunní 2569/108, PSČ 101 00, IČO:06083595 (dále jen: „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Provaznická 11, Praha 110 00
email: thrillparkprague@gmail.com
telefon: +420 774 413 313

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pověřence jsou:

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

• plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
• oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
• Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2. Účelem zpracování osobních údajů je

• vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
• zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3. Ze strany správce nedochází / dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas. IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

• po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
• po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

• podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
• zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
• zajišťující marketingové služby.

2. Správce nemá / má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.


17. REKLAMACE A VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Je se zbožím nebo poskytnutými službami něco v nepořádku? Můžete jej u prodávajícího reklamovat následujícími způsoby:

1. Reklamace služby (zážitku) na provozovně Thrill Parku

V případě, že při poskytování služby ze strany Thrill Parku budete nespokojeni s kvalitou poskytované služby, prosím obraťte se přímo po dokončení zážitku na pracovníka recepce, uveďte své výhrady a reklamované vady dané služby. Provozní manažer po vyhodnocení Vaší reklamace s Vámi Vaši reklamaci vyřeší na místě. Způsoby řešení reklamace jsou následující:

(a) Chci vrátit peníze

Při uznané reklamaci Vám cenu reklamovaného zboží proplatíme na prodejně v hotovosti nebo vrácením platby na Váš účet bezhotovostním způsobem přes platební terminál.

(b) Chci vyměnit zboží/službu

Službu nebo zážitek bohužel není možné vyměnit za jiný. V takovém případě postupujeme stejně jako v bodě (a), tedy vrácením platby.

2.Reklamace dárkového poukazu, zakoupeného na webu www.thrillpark.cz

V případě reklamace dárkového poukazu je nutné provést reklamaci na provozovně ihned po ukončení zážitku. Recepční, popřípadě provozní manažer po vyhodnocení Vaší reklamace s Vámi Vaši reklamaci vyřeší na místě. Způsoby řešení reklamace jsou následující:

(a) Chci vrátit peníze

Při uznané reklamaci Vám cenu reklamovaného zboží proplatíme na prodejně v hotovosti nebo vrácením platby na Váš účet bezhotovostním způsobem přes platební terminál.

(b) Chci vyměnit zboží/službu

Službu nebo zážitek bohužel není možné vyměnit za jiný. V takovém případě postupujeme stejně jako v bodě (a), tedy vrácením platby.


18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

18.1 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

18.2 Stane-li se nebo bude-li shledáno některé ustanovení Podmínek neplatným či neúčinným, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení Podmínek není dotknuta platnost ostatních ustanovení Podmínek.

18.3 Kupní smlouva včetně Podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

18.4 Přílohu Podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

V Praze dne 25.5.2018

Příloha

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy ke stažení